Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2019/20

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (8)
  • Sławomir Mikrut (6)
  • Antoni Rzonca (4)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Krystian Pyka (10)
  • Sławomir Mikrut (10)
  • Antoni Rzonca (8)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 28 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > FotogrametriaCyfrowa2
Topic revision: r29 - 2019-10-15 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback