Materiały dydaktyczne (1.10.2022 aktualizacja zamknięta, kontynuacja w MsTeams)

Materiały do wykładów (1.10.2022 aktualizacja zamknięta)

KP - satelitarne systemy wysokorozdzielcze

KP - modele geometrii obrazów

KP - podstawy ortorektyfikacji

KP - NMT dla ortorektyfikacji, wpylw na dokładność

KP - True ortho

KP - matching - systematyka

ARz/5 - Praktyczne aspekty ortorektyfikacji i mozaikowania

SM - Skanowanie

SM - Kompresja obrazów

SM - Przetwarzanie obrazow fotogrametrycznych

SM - Dopasowanie zdjec

Potuckova: "Image matching and its applications in photogrammetry", rozprawa doktorska z 2004 r, dobra ale stara wiedza

RANSAC w 5 min

Zagadnienia do egzaminu CFL I/II, 2020/21

Plansze do egzaminu CFL I/II, 2020/21

terminy egzaminu: 19.12.2020 zdalny, ustny

Materiały do ćwiczeń

Aerotriangulacja w Metashape

Ortorektyfikacja w Metashape

Pomiar budynku z BSP

budynek - wykaz wsp

Ortho i mozaikowanie w Photomod

Wprowadzenie teoretyczne do zajęć laboratoryjnych z tematu "Opracowanie ortofotomapy ze zdjęć lotniczych" oraz określenie zasadniczych założeń merytorycznych tych zajęć i zawartość sprawozdania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.2011 (źródło: ISAP - Sejm RP)
Konspekt - "Opracowanie NMT - Socet-Set"

Konspekt - " Opracowanie ortofotomapy z cyfrowych zdjęć lotniczych w programie PCI "

Konspekt - " Opracowanie ortofotomapy z cyfrowych zdjęć lotniczych w programie PCI-2013 "
Konspekt - " Opracowanie ortofotomapy - Program Descartes "

Konspekt - " Kontrola dokładności wykonanej ortofotomapy "

Ortofotografia i automatyczne mozaikowanie w SocetSet

Ortofotografia IKONOS w programie PCI Geomatica - konpekt poprawiony - SM

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf 140126_Konspekt_PCI_orto_IKONOS_pop.pdf r1 manage 673.0 K 2014-01-26 - 19:55 SlawomirMikrut Konspekt do orta satelitarnego SM
PDFpdf 6_Skanowanie.pdf r1 manage 9788.5 K 2012-01-24 - 06:01 SlawomirMikrut  
PDFpdf 7_Kompresja.pdf r1 manage 1959.4 K 2012-01-24 - 06:01 SlawomirMikrut  
PDFpdf 8_Filtracja_Przetwarzanie.pdf r1 manage 7338.8 K 2012-01-24 - 06:02 SlawomirMikrut  
PDFpdf 9__Dopasowanie.pdf r1 manage 2504.3 K 2013-02-04 - 12:52 SlawomirMikrut  
JPEGJPG DJI_0846.JPG r1 manage 4942.5 K 2021-01-18 - 13:24 KrystianPyka  
PNGtif DTM-5m.tif r1 manage 327.8 K 2021-09-30 - 20:00 KrystianPyka  
PDFpdf Jezyk_Python_na_potrzeby_GIS_wyklad.pdf r3 r2 r1 manage 474.1 K 2014-12-11 - 02:43 MariuszTwardowski  
PDFpdf Konspekt_Python_Wtyczki_QGIS.pdf r2 r1 manage 263.1 K 2014-12-10 - 12:01 MariuszTwardowski  
PDFpdf Kontrola_ortofotomapy-CFLS-GIFT.pdf r1 manage 191.2 K 2014-01-07 - 10:58 AndrzejWrobel  
PDFpdf NMT-Socet-12-13.pdf r1 manage 98.6 K 2012-10-23 - 09:42 AndrzejWrobel  
PDFpdf NMT-Socet-16-17.pdf r1 manage 336.6 K 2016-10-10 - 22:08 AndrzejWrobel  
PDFpdf Opracowanie-Descartes.pdf r1 manage 974.2 K 2013-01-16 - 01:32 AndrzejWrobel  
PDFpdf Ortho_i_mozaikowanie_w_Photomod.pdf r2 r1 manage 48.9 K 2021-11-26 - 07:44 AntoniRzonca  
PDFpdf Ortofoto-lotn-wprowadzenie.pdf r1 manage 353.4 K 2014-01-20 - 15:37 AndrzejWrobel  
PDFpdf Ortofoto_z_cyfrowych_zdjec_lotniczych-w-PCI-214.pdf r1 manage 122.6 K 2013-01-15 - 22:34 AndrzejWrobel  
PDFpdf Ortofoto_ze_zdjec_lotniczych_w_PCI-2013.pdf r1 manage 180.3 K 2013-01-15 - 22:43 AndrzejWrobel  
PDFpdf Ortorektyfikacja_i_automatyczne_mozaikowanie_zdjec_w_programie_SocetSet.pdf r1 manage 114.8 K 2014-01-20 - 22:58 AndrzejWrobel  
PDFpdf Praktyczne_aspekty_ortorektyfikacji_i_mozaikowania.pdf r1 manage 940.0 K 2019-11-09 - 11:35 AntoniRzonca  
PDFpdf dzu_2011_263_1571_zobraz_lotnicze_i_satelit.pdf r1 manage 848.8 K 2012-10-05 - 20:03 AndrzejWrobel  
PDFpdf pomiar-budynku.pdf r5 r4 r3 r2 r1 manage 367.0 K 2021-10-18 - 11:53 KrystianPyka  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r116 < r115 < r114 < r113 < r112 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r116 - 2022-10-05 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback