-- KrystianPyka - 2010-03-28

Wykłady 2-godzinne

 1. Ortofotomapa-aspekty techniczne (AW, 2 X 2014)
 2. Podstawy orto (KP, 9 X)
 3. NMT dla ortorektyfikacji (KP, 16 X)
 4. NMT dla orto - cd (KP, 23 X)
 5. Prawdziwa ortofotomapa (KP, 30 X)
 6. Ortofoto-aspekty techniczne (AW, 6 XI)
 7. Dokładność ortofotomapy (KP, 13 XI)
 8. Jakość radiometryczna (KP, 20 XI)
 9. Ortofoto-aspekty techniczne - przetwarzanie, montaż, kontrola (AW 27 XI)
 10. Podstawy Python-a (MT, 4 XII)
 11. Podstawy Python-a (MT, 11 XII)
 12. Kompresja obrazów (SM, 18 XII)
 13. Skanowanie zdjęć (SM, 8 I 2015)
 14. Przetwarzanie obrazów fotogrametrycznych ( SM, 15 I 2015)
 15. Dopasowanie zdjęc - matching, teoria i wykorzystanie (SM 22 I 2015 ))
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 < r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r20 - 2014-10-30 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback