-- KrystianPyka - 2010-03-28

Wykłady 2-godzinne

 1. Wprowadzenie (KP, 3 X 2013)
 2. Ortofotomapa-aspekty techniczne (AW, 10 X 2013)
 3. Ortofotomapa-aspekty techniczne (AW, 17 X 2013)
 4. Podstawy orto (KP - 24 X )
 5. NMT dla ortorektyfikacji (KP - 7 XI)
 6. Prawdziwa ortofotomapa, stereo-orto (KP - 14 XI)
 7. Dokładność ortofotomapy (KP - 21 XI)
 8. Jakość radiometryczna (KP - 28 XI)
 9. Modele geometrii (KP - 5 XII)
 10. Kompresja obrazów (SM 12 XII )
 11. Ortofotografia-aspekty techniczne - przetwarzanie, montaż, kontrola (AW 19 XII)
 12. Skanowanie zdjęć (SM 9 I 2014 )
 13. Przetwarzanie obrazów fotogrametrycznych ( SM 16 I 2014 )
 14. Dopasowanie zdjęc - matching, teoria i wykorzystanie (SM 23 I 2014 ))
 15. Przegląd VHRS, geometryzacja - aspekt praktyczny (KP - dodatkowy termin)
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 < r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r17 - 2013-12-13 - KrystianPyka
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback