TWiki> Dydaktyka Web>GIS4D (revision 4)

GIS 4D

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • prof. dr hab. inż Beata Hejmanowska
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 7 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 30 godzin

Syllabus

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r4 - 2018-11-22 - AgnieszkaMoskal
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback