Geomodelowanie i geowizualizacja 3D

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: II
Semestr studiów: 1
Rok akademicki 2012/13

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Urszula Marmol
 • Natalia Borowiec
 • Urszula Cisło-Lesicka
Ćwiczenia:
 • Laboratoria: Urszula Marmol
 • Projektowe: Natalia Borowiec
 • Seminarium: Urszula Cisło-Lesicka

Wymiar zajęć

 • Wykład: 30 godzin
 • Laboratoria: 15 godzin
 • Projektowe: 15 godzin
 • Seminarium: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2012-10-25 - UrszulaMarmol
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback