Program wykładów 2013/14

Metody i produkty opracowania zdjęć lotniczych

Analityczna budowa modelu na podstawie stereogramu zdjęć lotniczych i jego orientacja bezwzględna. Autografy analogowe, analityczne, cyfrowe. Autogrametryczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych.

Stereodigitalizacja (wektoryzacja 3D) jako metoda pozyskiwania danych do tworzenia map wektorowych. Aerotriangulacja: cel, rodzaje aerotriangulacji, nowoczesne metody aerotriangulacji (aerotriangulacja cyfrowa, aerotriangulacja z użyciem środków rzutów wyznaczanych za pomocą GPS). Osnowa fotogrametryczna, fotopunkty sztuczne i naturalne.

Pozyskiwanie danych do budowy NMT metodą fotogrametrii cyfrowej, metody automatyzacji pomiaru danych NMT. Inne techniki pomiaru danych do NMT: skaner laserowy, interferometr radarowy.

Mapy fotograficzne. Przetwarzanie geometryczne obrazu. Ortofotografia: zasada ortorektyfikacji, ortoobraz a ortofotomapa, przepróbkowanie obrazu cyfrowego. Rola cyfrowej ortofotomapy w Polsce, standardy ortofotomap, wymagania dotyczące zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Fotogrametryczne stacje robocze, etapy tworzenia map wektorowych i rastrowych.

Podstawy teledetekcji

Promieniowanie elektromagnetyczne, okna atmosferyczne, krzywa spektralna, zakres i rozdzielczość spektralna, obraz wielospektralny, kompozycje spektralne, klasyfikacja obrazów wielospektralnych, model barw RGB, rozdzielczość radiometryczna. Najważniejsze wskaźniki.

Charakterystyka satelitarnych systemów obrazujących. Obrazowanie w zakresie termalnym i radarowym. Podstawy termowizji, kamery, przetwarzanie obrazów termalnych. Przegląd innych technik teledetekcyjnych.

Teledetekcja w monitoringu środowiska. Kalibracja danych teledetekcyjnych.

Wysokorozdzielcze obrazowania satelitarne i ich zastosowanie.

Kryterium oceny z przedmiotu

Zajęcia laboratoryjne

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią z dwóch ocen cząstkowych:

O_konc_lab = (O_lab + O_kol)/2

O_lab – ocena średnia z oddanych i ocenianych tematów

O_kol - ocena z kolokwium

W celu uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych każda z ww. ocen cząstkowych oceny końcowej z laboratorium powinna być wyższa lub równa 2,5.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny składowej O_lab (czyli wyższej lub co najmniej równej 2.5) jest wykonanie i pozytywne zaliczenie wszystkich tematów, które obejmuje program zajęć laboratoryjnych. Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane tematy są oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

Termin oddania tematów - 2 tygodnie od zakończenia tematu na ćwiczeniach.

Dwutygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_lab. Miesięczna zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie oceny o jeden stopień.

Na końcu zajęć odbędzie się kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach.Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania kolokwium. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący zajęcia, który ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych.

Egzamin

Przedmiot kończy się egzaminem. Zasady prowadzenia egzaminu ustalone są w regulaminie

studiów :http://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regulamin_studiow_2013.pdf

Student może przystąpić do egzaminu pod warunkiem posiadania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z oceny końcowej z zajęć laboratoryjnych i z egzaminu: O_końcowa = 0.6 O_egzaminu + 0.4 O_konc_lab

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Temat

Ilość godzin

Forma zaliczenia tematu

1. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych:

1.1 orientacja stereogramu zdjęć lotniczych

1.2. pozyskanie danych do NMT i generowanie

ortofotomapy

1.3 stereodigitalizacja (wektoryzacja treści)

11

Sprawozdanie na ocenę

2.Obraz cyfrowy, interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych

2

Sprawozdanie

3.Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych – temat obliczeniowy

7

Sprawozdanie na ocenę

4.Lotniczy skaning laserowy

4

Sprawozdanie

Kolokwium zaliczeniowe

   

Przesyłanie sprawozdań:

Grupa lab. 1 i 2 => dr Urszula Cisło-Lesicka

Grupa lab. 3 i 4 => dr Natalia Borowiec

Grupa lab. 5 i 6 => mgr Judyta Książek

Grupa lab. 7 => mgr Sylwia Gaj

Grupa lab. 8 i 9 => dr Adam Boroń

Harmonogram zajęć laboratoryjnych z TiF II 2014/2015

Zjazd gr.lab.1 gr.lab.2 gr.lab.3 gr.lab.4 gr.lab.5 gr.lab.6 gr.lab.7 gr.lab.8 (AB) gr.lab.9 (AB)










27.09








28.09 T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508)










11.10 T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) T1 (508)
12.10


















25.10

T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) T1 (508)
26.10 T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) UCL T2+3 (214) NB T1 (508) T1 (508)










15.11 T2+3 (214) JK T1 (508) UCL

T4 (508) NB T2+3 (214) JK T4 (508) JK T2+3 (214) T1 (508)
16.11


















29.11 T4 (508) NB
T2+3 (214) JK T4 (508) NB T2+3 (214) JK T1 (508) NB T2+3 (214) JK


30.11 T1 (508) UCL T2+3 (214) JK T1 (508) UCL T2+3 (214) JK

T1 (508) UCL T2+3 (214) T4 (508)










13.12 T1 (508) UCL
T1 (508) UCL T2+3 (214) JK T1 (508) UCL T2+3 (214) JK T1 (508) UCL T2+3 (214) T2+3 (508)
14.12 T1 (508) SG T2+3 (214) JK T1 (508) SG T2+3 (214) JK T1 (508) SG T2+3 (214) JK

T2+3 (508)










03.01 T1 (508) SG
T4 (214) JK T1 (508) SG T4 (214) JK

T1 (508) SG T2+3 (214) T2+3 (508)
04.01

KOL KOL T1 (508) SG T4 (214) JK T1 (508) SG T4 (214) T2+3 (508)










17.01 KOL KOL

KOL KOL KOL KOL KOL
18.01


Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r12 - 2014-10-13 - UlaCislo
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback