Systemy informacji o terenie II

Kierunek: GiK
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7
dotyczy roku. akad. 2014/15

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Judyta Książek
  • Katarzyna Bernat

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 18 godzin
    Przedmiot kończy się egzaminem

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 | r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r16 - 2014-10-09 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback