Systemy informacji o terenie II

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów:7
dotyczy roku. akad. 2011/12

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Monika Badurska

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin ćw. projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT II -Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2012-01-20 - BadurskaMonika
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback