-- KrystianPyka - 2009-10-10

wykłady z semestru poprzedniego (sem. 6)

 1. Podstawowe definicje (1,5 godz.)
  Definicja SIP, GIS, SIT, cechy wspólne i różnice. Dane przestrzenne, geograficzne, dane o terenie. Pojęcie infrastruktury informacji przestrzennej (SDI).
 2. Rodzaje GIS (1,5 godz.)
  Geoportale, GIS obywatelski, GIS menedżerski analityczny i operacyjny. Podziały wg. kilku kryteriów. Przykłady
 3. Zasady modelowania rzeczywistości (1 godz.)
  Modelowanie pojęciowe, logiczne, fizyczne. DLM, DCM.
 4. Wektorowy i rastrowy model reprezentacji danych przestrzennych (2 godz.)
  Prosty, obiektowy, topologiczny model wektorowy. Definicja i cechy modelu rastrowego. Porównanie pojęć: raster, grid, model komórkowy. Zalety i wady poszczególnych modeli
 5. Metody pozyskiwania danych do SIT/GIS (2 godz.)
  Pomiar bezpośredni, dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, digitalizacja stołowa, wektoryzacja ekranowa. Problemy wektoryzacji automatycznej. Rodzaje skanerółw, rozdzielczość skanowania, formaty i objętości plików, kompresja. Błędy wektoryzacji.
 6. Kalibracja map o postaci rastrowej (2 godz.)
  Wpływ rozdzielczości skanowania na jakość obrazu. Uzyskanie obrazu binarnego. Algorytmy kalibracji. Przykłady.
 7. Cechy danych. Narzędzia informatyczne w SIT/GIS (1 godz.)
  Porównanie funkcjonalności programów graficznych, programów CAD i programów SIT/GIS.
 8. Bazy danych. (2 godz.)
  Podział baz wg. kryterium informatycznego: bazy hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe. Cechy relacyjnej bazy danych..
 9. Rodzaje analiz w SIT/GIS (2-3 godz.)
  Zapytania do bazy danych. Algebra map. Analizy odległości. Analizy sąsiedztwa. Analizy sieciowe.
 10. Przykładyanaliz przestrzennych (1-2) godz.

Wykłady w semestrze 7

 1. Definiowanie układów współrzędnych w SIP (3 godz.)
  Parametry układów współrzędnych prostokątnych płaskich. Przykłady definiowania układów w wybranych narzędziach GIS. Baza układów EPSG. Georeferencje map o postaci rastrowej, transformacje w locie. Transformacje nieparametryczne i parametryczne. Problem transformacji układów Polsce.
 2. Metadane w SIT/GIS. (1 godz.)
  Cechy danych przestrzennych. Definicja metadanych, przykłady z innych dziedzin. Rodzaje metadanych: wyszukania, rozpoznania, stosowania. Serwery katalogowe. Specyfikacja metadanych geoinformacyjnych dla Polski..
 3. Numeryczny Model Terenu w SIP (4 godz.)
  Definicja NMT, rozróżnienie pojęć: dane i model. Miejsce NMT w GIS. Podstawowe postacie NMT: siatka regularna (GRID), siatka trójkątów (TIN), postacie hybrydowe. Produkty pochodne do NMT: spadki, azymut zboczy, krzywizna, formy wklęsłe i wypukłe. Algorytmy liczenia spadków dla modelu GRID. Przykłady analiz przestrzennych z wykorzystaniem NMT.
 4. Formalne aspekty infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (5 godz.)
  Krajowy System Informacji o Terenie. Wybrane systemy przestrzenne innych branż. Implikacje projektu UE INSPIRE dla informacji przestrzennej w Polsce. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowe standardy w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych ogólnogeograficznych, bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.graficznych.
 5. System Identyfikacji Działek Rolnych (1 godz.)
  Ortofotomapa jako podstawowe źródło danych do budowy LPIS. Definicja pól zagospodarowania. Działka rolna a działka ewidencyjna. Przykłady wykonanych projektów.
 6. GIS 3D. Podsumowanie (2 godz.)
  Pojęcia GIS 2.5D, GIS 3D. Projekt Citz GML.
  Przedstawienie zagadnień egzaminacyjnych.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2010-05-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback