Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Z i IP / Z w IŚ
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6 ♦ 2013/2014

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Beata Hejmanowska♦
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Natalia Borowiec

Wymiar zajęć

  • Wykład:
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin ♦ C4 s. 005

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r22 | r20 < r19 < r18 < r17 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r18 - 2014-03-02 - NataliaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback