-- KrystianPyka - 2010-05-07

W ramach przedmiotu Elementy Geoinformatyki Obrazowej studenci opracowują wybraną publikację w języku angielskim i przedstawiają ją w postaci prezentacji.
Poniżej prezentacje wykonane przez studentów G i FT sem. 8 w roku akademickim 2009/10

Agnieszka Tarko - zarządzanie terenami rekreacyjnymi
Iwona Nowosad - cyfrowe miasta
Elżbieta Pastucha - CityGML
Joanna Urbańska, Katarzyna Wawro - projekty transportowe
Edyta Stojek - fotogrametria i nawigacja samochodowa 3D
Monika Michalik, Małgorzata Rychel - fotogrametria i skaning w inwentaryzacji zabytków
Celina Pandel- aspekty biznesowe opracowania ortofoto
Monika Dworak- wirtualne miasta

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r13 | r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r9 - 2010-11-14 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback