Konsultacje na studiach stacjonarnych, semestr letni 2011/12

Imię i NAZWISKO termin sala uwagi
Adam BOROŃ ¶roda 12:30 - 14:00 207  
       
Natalia BOROWIEC piatek 10.00 - 11.15 214a  
       
Wojciech DRZEWIECKI ¶roda 9.45-11.15 210  
       
Beata HEJMANOWSKA wtorek 11:15-12:15 212  
       
Jakub KOLECKI wtorek 11:15-12:15 209  
       
Urszula MARMOL wtorek 11.00-12.00 214a  
       
Sławomir MIKRUT czwartek 8.00-9.30 212  
       
Tomasz PIROWSKI ¶roda 11.30-13.00 211  
       
Martyna PORĘBA ------------------- --------------- --------
       
Krystian PYKA ¶roda 12-13 208a  
       
Antoni RZONCA wtorek 14-15 214A  
       
Małgorzata SŁOTA ------------    
       
Andrzej WRÓBEL wtorek 9.30 - 11.00 207  
       
Mariusz TWARDOWSKI ---------------- -----------------  
       
Regina TOKARCZYK wtorek 13-14.30 210  
       

TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r126 < r125 < r124 < r123 < r122 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r126 - 2012-03-23 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback