-- TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

Konwersja danych analogowych - projekt zamówiony przez Województwo Mazowieckie

Wykaz projektów badawczo-rozwojowych

Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments - "SaLMaR"). Konsorcjum: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, ProGea Consulting. Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju (konkurs NCBiR). 2013-2015.

Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej. Zamawiający PKP PLK SA (realizacja przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
etap I: VI 2011 - IX 2013, etap II: V 2014 - IX 2015

Analiza możliwości wykorzystania skaningu laserowego dla kontroli wysokości wyznaczanych w długich liniowych konstrukcjach pomiarowych. VIII - XI 2010, zamawiający PKP PLK SA

Sprawdzenie przydatności cyfrowych danych przestrzennych, w tym ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, do wsparcia opracowania koncepcji przestrzennych tras przy modernizacji lub budowie linii kolejowej, VIII - XI 2009, zamawiający PKP PLK SA

Analiza czynników kształtujących jakość mapy dla celów projektowych, opracowanej metodą fotogrametryczną. IX-XI 2009, zamawiający PKP PLK SA.

Prace badawcze mające na celu porównanie pod względem ekonomicznym i dokładnościowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metodą skanowania i wektoryzacji oraz metodą skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie materiałów źródłowych, IX 2008 - X 2009, zamawiajacy Województwo Mazowieckie.

Opracowanie warunków technicznych dotyczących: konwersji mapy zasadniczej z postaci analogowej lub numerycznej, redakcji bazy danych numerycznej mapy zasadniczej, włączenia tych danych do tworzonej zintegrowanej bazy danych oraz konwersji mapy katastralnej z postaci analogowej lub numerycznej do przyjętej w projekcie struktury bazy danych, X - XII 2008, zamawiający Województwo Mazowieckie.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2015-12-30 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback