Wybrane granty KBN prowadzone przez inne jednostki niż ZFIIT, w których znaczący udział mieli pracownicy ZFIIT:


Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowaniu lasów w krajobrazie.

Projekt KBN nr 2 P06L 02229

Realizacja: 2005

Jednostka wykonująca: SGGW w Warszawie, Wydział Leśny

Kierownik projektu: dr inz. Krzysztof Będkowski

Pozostali autorzy (z ZFIIT): prof. dr hab. inż. J. Jachimski, dr inż. S. Mikrut, dr inż. Urszula Marmol

Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów – Łękawica. 2005 -2007

Projekt naukowy KBN Nr 4T 12B 04928

Realizacja: 2007

Jednostka wykonująca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków

Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Bujakowski

Pozostali autorzy (z ZFIIT): dr hab. inż. S. Mularz, prof. AGH

Badania procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Dobczyckiego Zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w celu oceny jego stanu jako ekosystemu

Projekt naukowy KBN nr 3T 09D 09429

Realizacja: 2005

Jednostka wykonująca: Katedra Nauk o Środowisku Wydz. GGiIŚ AGH

Kierownik projektu: prof. Janusz Gołaś

Pozostali autorzy (z ZFIIT): dr hab. inż. S. Mularz, prof. AGH; dr inż. Beata Hejmanowska

Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym - studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego z zastosowaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 2001-2004

Projekt naukowy KBN P 6 PO4G 072 20

Realizacja: 01.03.2001- 30.06.2004

Jednostka wykonująca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Kraków

Kierownik projektu: dr hab. Krystyna Danuta Towpasz

Pozostali autorzy: Marian Drużkowski, Małgorzata Kotańska, Józef Mitka, Helena Trzcińska-Tacik

Osoby współpracujące: Krystian Pyka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Słowa kluczowe: ekologia roślin, botanika rolnicza, krajobraz rolniczy, Geograficzny System Informacyjny (GIS)

Krótka charakterystyka pracy:

Badania nad zróżnicowaniem roślinności na Płaskowyżu Proszowickim w zależności od warunków siedliskowych i wpływu człowieka prowadzono w 10 polach testowych 2x2 km. Wyniki badań wskazały na zależność pomiędzy roślinnością a warunkami siedliska takimi jak: podłoże, typ gleby, wilgotność i sposób użytkowania. Różnorodność chwastów na polach zależy od typu gleby i rodzaju uprawy. Różnorodność łąk zależy od wilgotności gleby i zabiegów gospodarczych człowieka: od koszenia, wypasu i nawożenia lub od braku tych zabiegów. Lasy są w znacznym stopniu wycięte, a ich zróżnicowanie zależy od typu podłoża i wilgotności gleby. W badanych kwadratach wykonano mapy roślinności aktualnej a następnie z zastosowaniem GIS wykonano mapy roślinności potencjalnej.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Drużkowski M.: Różnorodność krajobrazu obszarów rolnictwa tradycyjnego. Studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego. w: Kistowski M. (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu nr 13, Wydawnictwo Bogucki, Gdańsk-Poznań, 2004;

Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych. 2001 – 2003.

Projekt naukowy KBN nr 8T 12B 03121

Realizacja: 31.08.2001- 30.04.2003

Jednostka wykonująca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Bujakowski

Pozostali autorzy: Aleksander Garlicki, Jadwiga Jarzyna, Krystian Pyka, Tomasz Czerwiński, Stanisław Mularz, Radosław Tarkowski

Osoby współpracujące: Tomasz Pirowski

Słowa kluczowe: energia geotermiczna, wysad solny

Krótka charakterystyka pracy:

Przedmiotem interdyscyplinarnych badań były utwory geologiczne budujące wysad solny "Góra" koło Inowrocławia i jego najbliższe otoczenie. Stwierdzono, że wykorzystanie wielospektralnych zobrazowań satelitarnych oraz cyfrowych zdjęć lotniczych jest pomocne w zdalnym wykrywaniu anomalii termicznych towarzyszących wsadom solnym. Badania termowizyjne oraz płytkie badania geotermiczne, pokazały wyraźny strefowy rozkład temperatury i jej spadek od strefy wysadu w kierunku jego przedpola. Spektrometryczne profilowanie gamma i profilowania temperatury pozwoliły oszacować ciepło radiogeniczne, powierzchniowy strumień cieplny oraz lokalny gradient geotermiczny w rejonie badań. Płytka sejsmika refrakcyjna i refleksyjna oraz badania magnetotelluryczne, umożliwiły uszczegółowienie danych o kształcie górnej części wysadu solnego. Modelowaniem numerycznym wykazano zmienny rozkład pola temperatur w obrębie wysadu: anomalne zagęszczenie izoterm obserwowane w stropie, niższe temperatury wysadu w porównaniu do skał otaczających na dużych głębokościach. Model numeryczny wysadu solnego "Góra" wykazał, że badany wysad solny może być atrakcyjnym źródłem energii.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Bujakowski W., Terakowski R.: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych, Przegląd Górniczy 10/2001, Katowice 2001;

Bujakowski W., Czerwinski T., Garlicki A., Jarzyna J., Mularz S., Tarkowski R.: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, s. 136, Kraków 2003;

Mularz S.: Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszącym wysadom solnym, w: Termiczna charakterystyka Górotworu w rejonie wysadów solnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2003;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring środowiska w rejonie wysadów solnych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych systemu Landsat ETM+ (wystąpienie referatowe), Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (abstrakt - pobierz pdf)

Mularz S., Wróbel Al.: Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13B, Wrocław – Polanica Zdrój 2003; (pobierz pdf)

Mularz S., Wróbel Al.: Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne, w: Termiczna charakterystyka Górotworu w rejonie wysadów solnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2003;

Mularz S.: Teledetekcyjny monitoring środowiska w rejonie wysadów solnych z wykorzystaniem obrazów satelitarnych systemu LANDSAT (ETM+), Geoinformatica Polonika (przyjęte do druku), Kraków 2005; (pobierz pdf)

Pirowski T.: Szczegółowy raport z badań teledetekcyjnych w rejonie wysadów solnych Góra koło Inowrocławia, materiał niepublikowany, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Rewaloryzacja i zabezpieczenie obiektów w rejonie wzgórza zamkowego i skarpy zachodniej w Sandomierzu przed skutkami naturalnych i antropogenicznych procesów geomechanicznych. 1992-1995

Projekt celowy KBN Nr 9 9155 92C/758

Realizacja: 1992-1995.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Mularz S.: System monitoringu geodezyjnego w rejonie Starówki Sandomierskiej (wystąpienie referatowe), Seminarium Naukowe, Sandomierz 1995;

Topic revision: r1 - 2012-05-18 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback