Kryteria oceniania

1. Sposób obliczenia oceny końcowej: wykonanie projektu (zal), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (50%), kolokwia zaliczeniowe z wykładów (50%), obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia.

2. Za wykonanie projektu możliwe jest uzyskanie bonusa (ocena zal+) uwzględnianego przy obliczaniu oceny z ćwiczeń jako równowartość 15%.

3. Skala ocen (par. 13 p. 1 Regulaminu Studiów) przyjęta dla sprawdzianów z ćwiczeń i wykładów: a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb); b) 81 – 90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db); c) 71 – 80% dobry (4.0), (skrót słowny: db); d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst); e) 51 – 60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst)

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu GeoMedia
 2. Budowa bazy danych SIP – definiowanie układu współrzędnych, wprowadzanie i kalibracja danych rastrowych.
 3. Budowa bazy SIP – wektoryzacja, wprowadzanie atrybutów opisowych.
 4. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - zapytania atrybutowe, zapytania przestrzenne, strefa buforowa, analiza geometrii
 5. Budowa bazy SIP – pomiar GPS.
 6. Budowa bazy SIP – wprowadzanie danych z pomiaru GPS do systemu.
 7. Budowa bazy SIP - integracja danych z baz tematycznych
 8. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - ocena wariantów projektowych linii kolejowej.
 9. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - projekt lokalizacji przystanków na linii kolejowej, prezentacja kartograficzna wyników.
 10. Wprowadzenie do programu Idrisi.
 11. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - zapytania do bazy danych.
 12. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - operatory odległości, buforowanie, analizy na NMT (lokalizacja inwestycji).
 13. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - zagadnienie powierzchni kosztów (projekt połączenia drogowego).
 14. Sprawdzian wiadomości.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2010-12-20 - WojciechDrzewiecki
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback