Kryteria oceniania

1.Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia)

2.Kryteria oceniania: wykonanie projektów (zal), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (50%), kolokwia zaliczeniowe z wykładów (50%).

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu GeoMedia
 2. Budowa bazy danych SIP – definiowanie układu współrzędnych, wprowadzanie i kalibracja danych rastrowych.
 3. Budowa bazy SIP – wektoryzacja, wprowadzanie atrybutów opisowych.
 4. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - zapytania atrybutowe, zapytania przestrzenne, strefa buforowa, analiza geometrii
 5. Budowa bazy SIP – pomiar GPS.
 6. Budowa bazy SIP – wprowadzanie danych z pomiaru GPS do systemu.
 7. Budowa bazy SIP - integracja danych z baz tematycznych
 8. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - ocena wariantów projektowych linii kolejowej.
 9. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - projekt lokalizacji przystanków na linii kolejowej, prezentacja kartograficzna wyników.
 10. Sprawdzian wiadomości. Wprowadzenie do programu Idrisi.
 11. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - zapytania do bazy danych.
 12. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - operatory odległości, buforowanie, analizy na NMT (lokalizacja inwestycji).
 13. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - zagadnienie powierzchni kosztów (projekt połączenia drogowego).
 14. Sprawdzian wiadomości.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2010-10-08 - WojciechDrzewiecki
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback