Kryteria oceniania

1.Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia)

2.Kryteria oceniania: wykonanie projektów (40%), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (40%), kolokwia zaliczeniowe z wykładów (20%).

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu GeoMedia
 2. Budowa bazy danych SIP – definiowanie układu współrzędnych, wprowadzanie i kalibracja danych rastrowych.
 3. Budowa bazy SIP – kalibracja danych rastrowych.
 4. Budowa bazy SIP – wektoryzacja
 5. Budowa bazy SIP – integracja danych w różnych formatach, wprowadzanie danych z wykorzystaniem serwera tekstowego.
 6. Analizy przestrzenne na danych wektorowych
 7. jw.
 8. jw. + Przygotowanie wyników analiz do prezentacji kartograficznej.
 9. Sprawdzian wiadomości. Wprowadzenie do programu Idrisi
 10. Konwersja wektor-raster, przeniesienie bazy danych z GeoMedia do Idrisi
 11. Analizy przestrzenne na danych rastrowych
 12. Analizy na NMT, konwersja raster-wektor
 13. Analizy przestrzenne na danych rastrowych
 14. jw.
 15. Sprawdzian wiadomości.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2009-10-22 - WojciechDrzewiecki
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback