-- BeataHejmanowska - 2012-01-20

  1. Projektowanie bazy danych SIP
  2. Wprowadzanie danych kartograficznych (CAD), alfanumerycznych (pliki ASCII), rastrowych (skany map dane teledetekcyjne), (praca własna).
  3. Modele danych (wektorowe i rastrowe), konwersje.
  4. Integracja danych w różnych skalach, formatach i układach współrzędnych w systemie SIP, (praca własna).
  5. Analizy przestrzenne w modelu wektorowym i rastrowym badanie wpływu nowej inwestycji na środowisko.
  6. Analizy z wykorzystaniem NMT, prezentacja kartograficzna wyniku analizy przestrzennej (praca własna).
Oprogramowanie: Geomedia, ILWIS (oprogramowanie darmowe – umożliwia pracę własną studentów).
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-10-20 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback