Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż Sławomir Mikrut

Laboratoria:

  • dr inż. Sławomir Mikrut
  • mgr inż. Małgorzata Słota
  • mgr inż. Jakub Kolecki

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 9 godzin
  • Laboratoria: 9 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2011-10-07 - SlawomirMikrut
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback