Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2022/23

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (12)
  • Sławomir Mikrut (6)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Krystian Pyka (10)
  • Sławomir Mikrut (10)
  • Antoni Rzonca (10)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r31 < r30 < r29 < r28 < r27 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r31 - 2022-10-02 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback