Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2013/14

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (16 godz)
  • Sławomir Mikrut (8 godz.)
  • Andrzej Wróbel (6 godz)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Andrzej Wróbel
  • Sławomir Mikrut
  • Elzbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 45 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r29 | r22 < r21 < r20 < r19 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r20 - 2014-02-22 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback