Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2014/15

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Krystian Pyka (11)
 • Sławomir Mikrut (8 )
 • Andrzej Wróbel (6 )
 • Mariusz Twardowski (5)
Ćwiczenia / Laboratoria:
 • Andrzej Wróbel
 • Sławomir Mikrut
 • Elzbieta Pastucha
 • Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

 • Wykład: 30 godzin
 • Ćwiczenia / Laboratoria: 45 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r29 | r24 < r23 < r22 < r21 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r22 - 2014-10-29 - AndrzejWrobel
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback