Fotogrametria i skaning laserowy w zastosowanich inżynierskich/sem. letni, 2014

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Regina Tokarczyk
  • Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • Jakub Kolecki
  • Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 | r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r11 - 2015-03-03 - ReginaTokarczyk
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback