Fotogrametria Inżynieryjna

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów:5

UWAGA: przedmiotu nie ma w nowym programie.
Ostatnia edycja była w semestrze zimowym 2010/11.
Część FI jest ulokowana w przedmiocie "Fotogrametria i teledetekcja bliskiego zasięgu".

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik
  • dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik
  • dr inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin laboratoryjnych i 15 godzin projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r12 < r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r12 - 2011-04-07 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback