Fotogrametryczna Inwentaryzacja Zabytków

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Adam Boroń

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Adam Boroń
  • Andrzej Wróbel

Wymiar zajęć

  • Wykład: [10] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [35] godzin

Program wykładów

Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków - definicje, metody, produkty. Problematyka dokumentacji rastrowych. Fotoplany ortofotoplany obiektów. Rozwinięcia i odwzorowania malowideł z powierzchni rozwijalnych i nierozwijalnych.

Program ćwiczeń

Wykonanie w terenie, na wybranym obiekcie zabytkowym, pomiaru geodezyjnego i fotogrametrycznego polichromii zlokalizowanych na powierzchniach płaskich oraz rozwijalnych powierzchniach kolebkowych. Wykorzystanie kamer analogowych oraz nowoczesnych aparatów cyfrowych. Wstepne opracowanie wynikow pomiarów (obliczenie współrzednych osnowy fotogrametrycznej, skanownaie zdjęć analogowych). Kalibracja wysokorozdzielczych aparatów cyfrowych używanych do pomiaru. Wykonanie dokumentacji rastrowej obiektu - fotoplany oraz fotoplany rozwinięć z wykorzystaniem autografu cyfrowego oraz oprogramowania ImageAnalyst. Ostateczna edycja i korekta radiometryczna dokumentacji rastrowej w programie Photoshop.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback