GIS i kartografia cyfrowa

Kierunek: IŚ
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Tomasz Pirowski (11)
  • Krystian Pyka (4)

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Tomasz Pirowski (22)
  • Monika Badurska (8)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin - pierwszy wykład 10 marca, potem co 2 tygodnie
  • Ćwiczenia projektowe: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback