Informatyczne Systemy Katastralne

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8 - rok akad. 2009/10 (ostatnia edycja)

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Józef Maślanka (6)
  • Władysław Mierzwa (6)
  • Krystian Pyka (3)

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Józef Maślanka
  • Władysław Mierzwa
  • Monika Badurska

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin (2 grupy)

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r9 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback