Integracja Danych Przestrzennych - Praktyczne Zastosowania GIS (Fakultet nr 32)

Kierunek: "GiK,IŚ"
Rok studiów: IV lub V
Semestr studiów: zimowy (7 lub 9)

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 | r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r4 - 2009-10-09 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback