Integracja Danych Przestrzennych - Praktyczne Zastosowania GIS (Fakultet nr 32)

Kierunek: "GiK,IŚ"
Rok studiów: IV lub V
Semestr studiów: zimowy (7 lub 9)

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

GIS jako narzędzia wspomagania procesu decyzyjnego. GIS w modelowaniu procesów przyrodniczych, w planowaniu przestrzennym i w biznesie. Prezentowanie wyników analiz GIS - web GIS. Wizualizacja danych przestrzennych a GIS. Integracja danych teledetekcyjnych na potrzeby GIS.

Program ćwiczeń

W ramach fakultetu, po serii 6 wykładów wprowadzających, studenci w zespołach dwuosobowych wykonywać będą samodzielne projekty (zaproponowane przez siebie lub wybrane spośród zaproponowanych przez prowadzących) z zakresu wykorzystania systemów GIS w interesujących ich zagadnieniach. Szczególny nacisk zostanie położony na integrację danych różnego:

• typu (rastrowych, wektorowych, opisowych)

• formatu (dane CAD i GIS pochodzące z różnych programów)

• źródeł (poziomu województwa-urząd marszałkowski, lokalne-kataster, dane statystyczne itp.)

Ćwiczenia audytoryjne W ramach fakultetu wykonywane będą samodzielne projekty z zakresu wykorzystania systemów GIS w zagadnieniach będących przedmiotem zainteresowania zespołu. Ostatnie zajęcia fakultetu mieć będą charakter seminaryjny – studenci prezentować będą wykonane przez siebie projekty. Przykładowe propozycje projektów:

- Ocena zagrożenia gleb erozją wodną.
- Ocena zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniem.
- Projekt lokalizacji zapory wodnej.
- Optymalizacja lokalizacji szkoły (sklepu, apteki)
- Optymalizacja rozmieszczenia punktów sieci sprzedaży
- Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk służb kryzysowych (straż pozarna, pogotowei)
- Wybór lokalizacji osiedla mieszkaniowego
- Projekt systemu GIS dla biur nieruchomości
- System GIS dla waloryzacji gospodarstw agroturystycznych
- Integracja danych teledetekcyjnych dla potrzeb GIS
- Ocena przydatności danych teledetekcyjnych dla potrzeb tworzenia map pokrycia/uzytkowania terenu


Warunki zaliczenia przedmiotu: Wykonanie projektu i prezentacja jego wyników na podsumujących fakultet zajęciach.
Umiejętności (zakładane umiejętności po odbyciu kursu)
- umiejętność samodzielnej pracy z systemami GIS,
- umiejętność wykorzystania GIS jako narzędzia w przyszłej pracy zawodowej,
- praktyczna umiejętność integracji różnych danych GIS

Udział w fakultecie może stanowić dobre przygotowanie do samodzielnych działań prowadzonych podczas opracowywania pracy magisterskiej


STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback