Inwentaryzacja Obiektów Metodą Skanowania Laserowego

Kierunek: G i K
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
dotyczy roku akad. 2014/2015

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Antoni Rzonca
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2015-04-01 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback