Lotniczy Skaning Laserowy i NMT

Kierunek: GIK, GIP,
Rok studiów: IV, V
Semestr studiów:7,9

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • dr inż. Urszula Marmol
Projekty / Laboratoria:
 • dr inż. Urszula Marmol
 • mgr inż. Agnieszka Moskal

Wymiar zajęć

 • Wykłady: 15 godzin
 • Projekty: 30 godzin
 • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów

 1. Wprowadzenie do lotniczego skaningu laserowego

  Zarys historyczny
  Zasada skaningu
  Lotnicze skanery laserowe
  Podstawy technologii laserowej
  Elementy systemu laserowego
  Formaty zapisu danych
  Zastosowania lotniczego skaningu laserowego

 2. Aspekty geometryczne lotniczego skaningu laserowego

  Projekt lotu laserowego.
  Kalibracja.
  Proces wyrównania danych.

 3. Wprowadzenie do NMT

  Podstawowe definicje
  Projekty globalne i regionalne
  Formy terenu na mapach
  Źródła danych do budowy NMT

 4. Reprezentacje NMT

  NMT: TIN, GRID
  Dokładność NMT
  Formaty zapisu

 5. Parametry geomorfometryczne NMT

  Krzywizna terenu, spadki

 6. Systemy odniesień przestrzennych w praktyce geoinformatycznej
 7. Pomiary satelitarne i grawimetryczne GPS/INS, globalne i lokalne układy
 8. Algorytmy przetwarzania danych laserowych
 9. GIS 3D
 10. Modelowanie obiektów trójwymiarowych

Program ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne:

Generowanie podstawowych produktów lotniczego skanowania laserowego

 1. Zapoznanie z danymi laserowymi dostarczonymi przez lotniczy system laserowy
 2. Wstępna obróbka danych lotniczych
 3. Automatyczna i ręczna filtracja danych (Klasyfikacja punktów na punkty terenowe, roślinność, budynki itp)
 4. Generowanie NMT i NMPT
 5. Generowanie ortofotomapy na podstawie chmury punktów i zdjęć niemetrycznych wykonanych kamerą cyfrową podczas skaningu

Ćwiczenia projektowe:

 1. Opracowanie NMT i produktów pochodnych

  Integracja danych fotogrametrycznych i kartograficznych.
  Budowa NMT.
  Generowanie produktów pochodnych.
  Wizualizacja NMT.

 2. Trójwymiarowe modelowanie obiektów

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2013-09-20 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback