Metody informatyczne w kształtowaniu przestrzeni

Kierunek: Inżynieria Środowiska, stopień II
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 16 godzin
  • Ćwiczenia: 16 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2011-03-09 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback