Metody informatyczne w kształtowaniu przestrzeni

Kierunek: Inżynieria Środowiska - Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
Rok studiów: V
Semestr studiów: IX

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

 • Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

 • Wykład: 15 godzin
 • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS):

Definicje, Trochę historii, Odwzorowania i układy współrzędnych, Konceptualizacja rzeczywistości, Modele danych, Źródła danych, Infrastruktura danych przestrzennych (SDI), Analizy przestrzenne, Modelowanie przestrzenne.

GIS jako narzędzie wspomagania decyzji przestrzennych. GIS a partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego. Przykłady wykorzystania GIS w praktyce planistycznej.

Inne metody i narzędzia (geo)informatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

Program ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do programu GeoMedia.
 2. Integracja danych z baz tematycznych
 3. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - ocena wariantów projektowych linii kolejowej.
 4. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - projekt lokalizacji przystanków na linii kolejowej, prezentacja kartograficzna wyników.
 5. Analizy przestrzenne na danych wektorowych - lokalizacja inwestycji.
 6. Wprowadzenie do programu Idrisi - analizy przestrzenne na danych rastrowych (zapytania do bazy danych)
 7. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - operatory odległości, buforowanie, analizy na NMT (lokalizacja inwestycji)
 8. Analizy przestrzenne na danych rastrowych - zagadnienie powierzchni kosztów (projekt połączenia drogowego)
 9. GIS jako narzędzie wspierania decyzji - wstęp do analiz wielokryterialnych (metoda nakładkowania)
 10. GIS jako narzędzie wspierania decyzji - analizy wielokryterialne (metoda średniej ważonej, standaryzacja czynników oceny, dobór wag metodą Saaty'ego)
 11. GIS jako narzędzie wspierania decyzji - analizy wielokryterialne i wielocelowe
 12. Analizy przestrzenne z uwzględnieniem niepewności danych i modeli analitycznych (delimitacja strefy zalewowej)
 13. Modelowanie rozwoju przestrzeni - automaty komórkowe i łańcuchy Markova
 14. Zaliczenie

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback