Metody teledetekcyjne w monitoringu środowiska

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ II stopień
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Ćwiczenia:
  • Laboratoria:

Wymiar zajęć

  • Wykład:
  • Ćwiczenia:

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic revision: r1 - 2011-03-08 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback