Metody Teledetekcyjne w Monitoringu Środowiska

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Tomasz Pirowski

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 45 godzin

Program wykładów

Program_wykładów

Program ćwiczeń

Program_ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Teledetekcja_IS_program_wykladow_i_cwiczen_4_10_2010.pdf r1 manage 101.4 K 2010-10-04 - 11:22 TomaszPirowski Program_wykladow_cwiczen_2010
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 | r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r7 - 2010-10-04 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback