Metody Teledetekcyjne w Monitoringu Środowiska

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Tomasz Pirowski

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 45 godzin

Program wykładów

Program_wykładów

Zakres problematyki na egzamin (termin egzaminu: 7.02.2011. Godz. 10.00, sala 504).

Definicje teledetekcji. Prawa fizyczne. Cechy obrazów teledetekcyjnych. Mechanizmy oddziaływania energii z materią. Zakresy promieniowania wykorzystywane w teledetekcji. Krzywe spektralne. Kompozycje barwne – addytywne łączenie barw. Systemy obrazowania – aktywne i pasywne. Obrazy wielospektralne. Korekcje. Systemy satelitarne Landsat, Spot, Irs, Ikonos, Quickbrd, Eros, Aster. Podstawowe cechy obrazowania radarowego i obrazowania termalnego. Wzmacnianie treści kanałów spektralnych i obrazów wielospektralnych – wagowania, indeksy wegetacji, transformacja PCA. Zasady interpretacji obrazów. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana. Reguły decyzyjne. Etapy klasyfikacji. Macierz błedów proporcjonalnych.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Teledetekcja_IS_program_wykladow_i_cwiczen_4_10_2010!.pdf r1 manage 101.5 K 2010-10-04 - 12:23 TomaszPirowski Program_wykladow_cwiczen_2010
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r11 - 2011-02-02 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback