Naziemny skaning laserowy

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • dr inż. Urszula Marmol
 • dr inż. Antoni Rzonca
Ćwiczenia / Laboratoria:
 • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

 • Wykład: [XX] godzin
 • Ćwiczenia / Laboratoria: [XX] godzin

Program wykładów

W ramach wykładów omówione są następujące zagadnienia:

 • definicja technologii
 • podział skanerów według różnych kryterió
 • przedstawienie najważniejszych instrumentów z rysem historycznym
 • chmura punktów jako produkt skanowania
 • etapy przetwarzania chmury punktów
 • podstawowe produkty skaningu laserowego w kontekście zastosowań geodezyjnych
 • przykładowe realizacje

Program ćwiczeń

W ramach ćwiczeń:

 • studenci wykonują pomiar terenowy z wykorzystaniem skanera,
 • następnie następuje opracowanie danych kameralne przy użyciu oprogramowania Faro Scene oraz Dephos ScanView

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2013-06-27 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback