Program wykładów

Blok I. Wprowadzenie i podstawy fotogrametrii, zasady pomiarów w fotogrametrii naziemnej

Wstępne definicje fotogrametrii i teledetekcji, podział, historia rozwoju, zastosowania, rola we współczesnej gospodarce.

Fotografia: formowanie obrazu przez obiektyw, rejestracja obrazu (analogowa, cyfrowa). Obraz cyfrowy: rozdzielczość geometryczna, zapis radiometrii.

Elementy rzutu środkowego. Matematyczne, fizyczne i techniczne aspekty rzutu środkowego. Kamera pomiarowa, elementy orientacji wewnętrznej kamery i dystorsja obiektywu. Charakterystyka nośnika obrazu. Rodzaje fotogrametrycznych kamer pomiarowych. Orientacja zewnętrzna zdjęcia

Stereoskopia: sztuczny efekt stereoskopowy, pojęcie znaczka mierzącego.

Proste pomiary fotogrametrii naziemnej: fotogrametryczne wcięcie w przód na podstawie kątów odtwarzanych w kamerze pomiarowej, stereofotogrametria: rodzaje stereogramów, układ fotogrametryczny, wyznaczenie przestrzennych współrzędnych na podstawie stereogramu. Historia rozwoju opracowań naziemnych: fotogrametria stolikowa, rozwiązania mechaniczne, mechaniczno-optyczne.

Blok II. Wprowadzenie do fotogrametrii lotniczej

Geometria pojedynczego zdjęcia – matematyczne podstawy: równanie kolinearności, przypadek zdjęcia ściśle pionowego, przypadek ogólny, transformacje 2D na zdjęciu, transformacje 3D.

Deniwelacja terenu a zdjęcie ściśle pionowe.

Podstawy sterofotogrametrii lotniczej: przypadek normalny, wstępna analiza dokładności opracowania stereofotogrametrycznego. Lotnicze kamery pomiarowe. Projekt lotu fotogrametrycznego.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2012-03-02 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback