Teledetekcja i fotogrametria I

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: 3
Semestr studiów: 6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

dr inż. Adam Boroń

Ćwiczenia / Laboratoria:

dr inż. Adam Boroń

Wymiar zajęć

  • Wykład: [9] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [18] godzin+Projekty: [9] godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf TiFI_wykl_NS.pdf r1 manage 21.7 K 2010-03-08 - 12:59 ReginaTokarczyk  
PDFpdf literatura.pdf r1 manage 16.7 K 2010-04-12 - 08:42 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2011-05-26 - AdamBoron
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback