Systemy informacji geograficznej

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
Wojciech Drzewiecki

Ćwiczenia / Laboratoria:
Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 9 godzin

Program wykładów

  • Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce
  • Problem niepewności w analizach GIS
  • Metody analiz wielokryterialnych
  • Interpolacja danych przestrzennych

Program ćwiczeń

  • Analizy wielokryterialne
  • Interpolacja danych przestrzennych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r4 - 2010-05-17 - TWikiAdminUser
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback