Systemy informacji geograficznej

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Tomasz Pirowski
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 9 godzin

Program wykładów

Wykład 1: Historia i rozwój GIS. Definicja SIG/GIS w kontekście SIP, SIT, CAD i kartografii. Rola rastrowego (gridowego) modelu danych GIS i jego porównanie z modelem wektorowym. Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Moduły oprogramowania GIS. Źródła danych GIS. Obszary zastosowania GIS. (2h)

Wykład 2: GIS w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu kryzysowym. Przykłady: modelowanie zagrożenia powodziowego, modelowanie zagrożenia erozją. Rastrowa i gridowa postać danych, zapytania przez lokalizację i zapytania atrybutowe, algebra map (operacje artymetyczne i logiczne, reklasyfikacja, krzyżowanie map, tabele i pliki atrybutowe). (2h)

Wykład 3: GIS w zarządzaniu infrastrukturą i planowaniu przestrzennym. Przykłady: modelowanie działania sieci komunikacyjnych, rejonizacja placówek oświatowych, lokalizacja anten, wyznaczanie optymalnych połączeń. Operatory odległości - odległość, bufor, koszt, najtańsza ścieżka. Operatory sąsiedztwa - NMT a mapy pochodne (nachylenia, ekspozycje, mapy widoczności). (2h)

Wykład 4: GIS w biznesie - geomarketing, paszportyzacja, źródła danych, narzędzia. Przykłady: optymalizacja działalności sieci sprzedaży, modelowanie zachowań konsumentów. Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej. Wstęp do wspomagania decyzji. (1.5h)

Wykład 5: Infrastruktura danych przestrzennych - wybrane zagadnienia związane z dostępem do danych przestrzennych dla potrzeb GIS .(1.5h)

Program ćwiczeń

Temat 1: ILWIS - wstęp do oprogramowania (2h): Typy danych obsługiwane przez program. Import/eksport danych. Zarządzanie danymi w programie. Wizualizacja map, domeny, reprezentacja barwna, georeferencje. Prezentacja kartograficzna, wydruki w ILWIS.

Temat 2: Modelowanie sytuacji kryzysowej - zagrożenie powodziowe (2h): Zapytania przez lokalizację. Zapytania atrybutowe proste i złożone (reklasyfikacja). Algebra map. Obliczanie pól powierzchni. Konwersja rastra na wektor / wektora na raster.

Temat 3: Wyznaczenie strefy buforowej wokół obiektu (1h): Operatory odległości cz. 1. - mapy odległości, bufory.

Temat 4: Wyznaczenie izochron (stref dostępności) dla miasta (2h): Operatory odległości cz. 2 - mapy tarcia (proste i złożone), mapy kosztów. Tabele atrybutowe. Przeliczanie map kosztów na jednostki czasu.

Temat 5: Lokalizacja inwestycji (2h): Operatory sąsiedztwa - mapy pochodne NMT (mapy gradientów, mapy nachyleń i ekspozycji). Metoda nakładkowania (logiczna). Grupowanie i realizacja warunku powierzchniowego na modelu komórkowym.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2013-03-25 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback