Systemy informacji o terenie I

Kierunek: G i K
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
dotyczy roku akad. 2013/2014

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż.Krystian Pyka, prof. AGH
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Monika Badurska
Kontakt do studentów:
starościna-Bogusława Łusińska
mail grupowy

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 16 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT I Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Oceny_archiwum_2012/2013

Dla prowadzących - przekierowanie na SIT I Kraków

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 < r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r13 - 2014-04-10 - BadurskaMonika
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback