Systemy informacji o terenie I

Kierunek: G i K
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
dotyczy roku akad. 2010/2011

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Łukasz Kulesza

Kontakt do studentów:
starosta-Tomasz Bogusławski
starościna-Magdalena Urbanek
mail grupowy

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 16 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT I Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących - przekierowanie na SIT I Kraków

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 | r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r9 - 2012-04-29 - LukaszKulesza
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback