Teledetekcja i fotogrametria II

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Andrzej Wróbel
Projekty / Laboratoria:
  • dr inż. Andrzej Wróbel
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha
  • dr inż. Urszula Cisło-Lesicka

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf TIF_niest_progr_wykl.pdf r1 manage 40.0 K 2009-10-27 - 10:33 MartaBorowiec  
PDFpdf Wyklady_TF_II-RS_program.pdf r1 manage 34.6 K 2010-10-06 - 13:01 AndrzejWrobel  
PDFpdf program_cw_TiF_II-12-RS.pdf r1 manage 23.5 K 2012-10-16 - 06:26 AndrzejWrobel  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 | r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r11 - 2012-10-16 - AndrzejWrobel
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback