Teledetekcja i fotogrametria II

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Andrzej Wróbel
Laboratoria:
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha
  • mgr inż. Agnieszka Moskal

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf program_cw_TiF_II-13_14-RS.pdf r1 manage 91.8 K 2013-10-16 - 18:37 AndrzejWrobel  
PDFpdf program_wyk_RS-TiF2_2013-14.pdf r1 manage 99.1 K 2013-06-28 - 12:15 AndrzejWrobel  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r15 - 2013-10-16 - AndrzejWrobel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback