Obrazowe techniki pomiarowe

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Natalia Borowiec
  • Antoni Rzonca
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Natalia Borowiec
  • Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 7 godzin
  • Ćwiczenia projektowe 30 godz.

Syllabus

Materiały do zajęć dostępne są na upel

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2020-04-22 - NataliaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback