<!--
Je?eli dost?p do strony powinien zosta? ograniczony dla okre?lonej grupy u?ytkowników, nale?y u?y? dwóch parametrów: ALLOWTOPICVIEW - czyli lista u?ytkowników z uprawnieniami do dost?pu do strony, ALLOWTOPICCHANGE - czyli lista u?ytkowników, którzy mog? stron? modyfikowa?.
Uprawnienia mo?na ogranicza? do grup, tak?e do poszczególnych u?ytkowników. U?ytkownicy podzieleni s? na grupy. Dwie g?ówne grupy to: PracownicyGroup - czyli wszyscy pracownicy (np. MichalMajewski, TomaszPirowski, KrystianPyka) oraz StudenciGroup - czyli wszyscy studenci (np. StudentFoto, StudentSIT).
Poni?ej znajduje si? przyk?ad wykorzystania parametrów ograniczenia dost?pu. Je?eli nie zostan? one zmodyfikowane, to dost?p do strony b?d? mieli wszyscy pracownicy oraz wszyscy studenci. Wa?ne jest, ?eby nazwy wszystkich grup i u?ytkowników rozpoczyna? od "Main.". Je?eli stron? mia?by ogl?da? konkretny u?ytkownik studencki, a nie ca?a grupa wystarczy zamieni? StudenciGroup na np. StudentFoto. Je?eli stron? mogliby ogl?da? tylko pracownicy, to wystarczy usun?? StudenciGroup z parametru ALLOWTOPICVIEW.
Nazwy parametrów musz? by? poprzedzone trzema spacjami i gwiazdk?.
Uwaga: Powy?sza informacja nie b?dzie widoczna na stronie, wi?c nie trzeba jej usuwa?.

* Set ALLOWTOPICVIEW = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup,Main.StudentKRAK
* Set ALLOWTOPICCHANGE = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup
-->

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z ocen cząstkowych: (O_proj + O_kol) / 2
O_proj - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

Termin oddania tematów - 2 tygodnie od zakonczenia tematu na cwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. Po terminie 2 tygodni od ostatnich w semestrze zajęć tematy nie będą przyjmowane.

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim

15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4

Wykaz ocen - 2017

Oceny z egzaminu z TiF 2017

Nazwisko i imię

I termin

2.07

II termin

9.07

III termin

9.09

Ocena
Michał Baliga 3     3
Klaudyna Bizoń 2,5     2,5
Dariusz Bojko 3,5     3,5
Krzysztof Borzęcki 4     4
Sebastian Bursztynowicz - 2 2,5 2,5
Mariola Cader 2,5     2,5
Maria Cebulska 3,5     3,5
Dominik Dudek 3     3
Diana Dudkiewicz 2 2 2,5 2,5
Adrian Głowa - 2,5   2,5
Magdalena Góratowska - 2 2 2
Michał Górowski - - 2 2
Magdalena Grabowska - 2,5   2,5
Sylwia Grabowska uspr 2 2 2
Weronika Gubała uspr 3   3
Andżelika Halbiniak 3,5     3,5
Jacek Jarosz -     3,5
Eryk Jurkiewicz uspr uspr 2/2 2
Kajetan Kajfasz 4     4
Marcin Kardaś -     2
Elżbieta Kocoń- Kurek 2,5     2,5
Barbara Kojs 4,5     4,5
Aleksandra Kolasa 2,5     2,5
Elżbieta Kostilek - - 2 2
Ewa Krawiec 2 2,5   2,5
Paulina Krężołek 2 - 2 2
Maciej Matras - 2 2 2
Michał Mazur 2 2,5   2,5
Mateusz Miranowicz 3,5     3,5
Sylwia Nikiel 2,5     2,5
Paulina Olbrych - - 2 2
Elżbieta Oleś 2,5     2,5
Edyta Pasiek 3,5     3,5
Marcin Poloczek 4,5     4,5
Patrycja Przeklasa 2 2,5   2,5
Karol Rachel 2 3,5   3,5
Dominik Radwan 3,5     3,5
Grzegorz Rozkocha uspr 2 2/2 2
Krzysztof Sajka 3     3
Rafał Stęga - - 2,5 2,5
Mateusz Stuglik 2 2,5   2,5
Justyna Tokarska -     2
Szymon Tracz 2 3   3
Mariusz Uniszewski 3,5      
Ilona Wierciak 3     3
Weronika Wrzecionek 2 3   3
Katarzyna Zabdyrska 3,5     3,5
Aleksander Żurawski 3      
Barbara Błotnicka - - 2 2
Dorota Durczok -     2
Karolina Hadrys uspr 2 2/2,5 2,5
Agata Nowak - - 2 2
Martyna Pawełkiewicz - - 2 2
Wioleta Świerczyna - - - 2
Dariusz Uchto - - uspr/2 2
Piotr Zachlod 2 3   3
Ocena 2,5 oznacza zdany egzamin, ale ocena końcowa nie będzie wyższa niż dostateczny (3,0). Ocenę 2,5 można poprawiać!

Kolokwium zaliczeniowe - termin dodatkowy, dla osób ze zwolnieniem lekarskim

15.09 2017 piątek, godz. 16:00, pokój 209, C-4

Nazwisko Imię Nieobecności T2 Kartom   Proj lotu   T4 Dephos   T5 Telede   Kolokwium   Ocena końcowa
Grupa 1                          
Baliga Michał   3.5   4   4   4.5   3.0   4
Bizoń Klaudyna   3.5   3.0   5   4.5   3.0   3.5
Bojko Dariusz   4.0   4.5   5   5   4.5   4.5
Borzęcki Krzysztof   4.0   4   4   4.5   2.0/4.0   3.5
Cader Mariola   3.5   4   4   4.5   -3.0   3.5
Cebulska Maria   4.0   4.5   5   5   4.5   4.5
Dudek Dominik   4.0   4   5   5   2.0/4.0   4.0
Dudkiewicz Diana   3.5   3.5   5   4.5   2.0/3.0   3.5
Głowa Adrian   3.5   3.5   3   4.5   2.0/3.5   3.0
Góratowska Magdalena   4.0   4   4   4   2.0/3.5   3.5
Grupa 2                          
Grabowska Magdalena   3.5   4.5   4   5   -3.0   3.5
Grabowska Sylwia   3.5   3   3   4.5   nb/4   3.5
Gubała Weronika   3.5   4   4.5   5   2.0/3.5   3.5
Halbiniak Andżelika   4.0   4.5   5   5   3.5   4.0
Jarosz Jacek   3.5   4   5   4   3.5   4.0
Kajfasz Kajetan   4.0   4.5   4.5   4.5   3.5   4.0
Kardaś Marcin                   2.0    
Kocoń-Kurek Elżbieta   4.0   4.5   4.5   5   3.5   4.0
Kojs Barbara   4.0   5   5   5   4.5   4.5
Kolasa Aleksandra   3.5   3.5   5   4.5   3.0   3.5
Krawiec Ewa   5.0   4.5   4.5   5   2.0/4.0   4.0
Krężołek Paulina   3.0   4   5   5   2.0/3.0   3.5
Matras Maciej   4.5   3   3   3   3   3
Mazur Michał   5.0   3   brak orta, 3   3   2.0/3.5   3.0
Grupa 3                          
Miranowicz Mateusz   5.0   4   5   5   4.0   4.5
Nikiel Sylwia   4.0   4.5   brak orta, 3   5   -3.0   3.0
Nowak Agata   4.0   3.5   brak orta, 4.0   4.5   2.0/2.0/3   3.0
Olbrych Paulina   4.0   3.5   5   4   2.0/2.0/3.5   3.5
Oleś Elżbieta   4.0   4.5   5   5   3.5   4.0
Pasiek Edyta   3.5   3   5   4   2.0/4.0   3.5
Poloczek Marcin   4.5   4.5   5   5   3.5   4.0
Przeklasa Patrycja   5.0   4   5   5   2.0/3.5   4.0
Rachel Karol   4.0   4   4   5   3.5   4.0
Radwan Dominik   4.0   4.5   5   5   2.0/3.5   3.5
Rozkocha Grzegorz   5.0   4.5   4   4.5   2.0/4   4.0
Sajka Krzysztof   4.0   4   4.5   4.5   2.0/3.0   3.5
Grupa 4                          
Błotnicka Barbara   zwrot(30.06.2017)   zwrot(niezgodny zestaw z przydzielonym)   4.5   zwrot (brak klasyfikacji, brak krzywych spektralnych, błędnie zrobione tebele - nie liczymy %, proszę przeczytać konspekt)   nb/2.0/2    
Okrzos Justyna       3       3        
Stęga Rafał   4.0   4   4   3.0   2.0/3.5   3.5
Stuglik Mateusz   3.0   3   3.5   3.5   2.0/3.5   3.0
Świerczyna Wioleta   3.5   3   3.0   3.0   3.5   3.0
Tokarska Justyna   3.0   4   4            
Tracz Szymon   4.5   3   brak orta, 3   4   3.0   3.0
Uchto Dariusz   3.5   4   4.5   3.5   2.0/2.0/4   3.5
Uniszewski Mariusz   5.0   4.5   4   3.5   3.5   4.0
Wierciak Ilona   4.0   4   brak orta, 3   4.5   3.0   3.5
Wrzecionek Weronika   4.0   4.5   5   5   3.0   4.0
Zabdyrska Katarzyna   5.0   4.5   4   4.5   4.5   4.5
Zachlod Piotr   3.5   4.0   5   4   3.5   4.0
Żurawski Aleksander   3.5   4   5   3.5   2.0/4.0   3.5

Oceny z egzaminu - 2016

Lp Imię i nazwisko Termin I Termin II Termin III Ocena
1 Sylwia Bańcarz 2 2,5   2,5
2 Damian Barciaga - 2 2 2
3 Łukasz Barnaś - 2 2,5 2,5
4 Bartosz Biskup 4     4
5 Katarzyna Błaszczyk 2 2 2 2
6 Kinga Bobro 2 2 4,5 4,0
7 Krzysztof Bochenek 3     3
8 Piotr Bogusz 5!     5
9 Jarosław Brusiński - 2 2,5 2,5
10 Małgorzata Czarniak 2 2 2,5 2,5
11 Magdalena Czul - - 2,5 2,5
12 Renata Dobrzańska 2 2 2 2
13 Mateusz Drąg - 2 3 2,5
14 Agnieszka Drużbicka 4     4
15 Katarzyna Duch 2 2 4 3,5
16 Marcin Duch - 2 2 2
17 Sylwia Dudzik - - 3 2,5
18 Ryszard Dyrda 2 2 2 2
19 Patryk Dziurski - 2 3 2,5
20 Agnieszka Filuś 2 2,5   2,5
21 Maciej Francuz 2 2 2,5 2,5
22 Monika Fraś 2 - 2,5 2,5
23 Marek Gach 3     3
24 Mateusz Gawor 2 4   4
25 Michał Górowski - 2 2 2
26 Bożena Górska - -   -
27 Krzysztof Grabias 4,5     4,5
28 Wioleta Gurgul 3,5     3,5
29 Jadwiga Jagodzińska 3,5     3,5
30 Angelika Janas 2 - 2,5 2,5
31 Aneta Jarosińska - - - -
32 Jacek Jarosz 3     3
33 Eryk Jurkiewicz - - 2 2
34 Konrad Kapusta 4     4
35 Adam Kawulok 3,5     3,5
36 Anna Kidoń 3     3
37 Marcin Kidoń - 2 3 2,5
38 Łukasz Korzeniowski 2 - - 2
39 Elżbieta Kostilek 2 - 2 2
40 Wojciech Kowaliczek - - - -
41 Radosław Kożuch 2 2 2 2
42 Przemysław Krupczak 3     3
43 Julita Krysiak 4     4
44 Mateusz Kubiakowski 2 2,5   2,5
45 Michał Kulis 2 3   3
46 Klaudia Kwaczała 3     3
47 Kamil Lassak 3     3
48 Julia Lewińska 2 2 2,5 2,5
49 Magdalena Lis 4,0 (29.06)     4
50 Grzegorz Łytek 4,5     4,5
51 Bożena Madzia - 2 2 2
52 Paulina Makowska - - - -
53 Michał Marszałek 2 2 4 3,5
54 Maciej Matras - - - -
55 Justyna Matusiak - 2,5   2,5
56 Szymon Mazur 2 2 2,5 2,5
57 Paweł Mirocha - 2 4 3,5
58 Piotr Miziołek 5     5
59 Beata Młynarska 2 3   3
60 Maciej Mróz - 2 2 2
61 Marek Najman 4     4
62 Gabriela Niewidok-Węglarz - 2 2 2
63 Rafał Nowak - - - -
64 Weronika Nowak 5!!     5
65 Dariusz Pabian - - 2 2
66 Edyta Pasiek - - - -
67 Paweł Pawlik - 2 2 2
68 Mateusz Pęczek 2 3,5   3,5
69 Michał Pęczek 3,5     3,5
70 Ewelina Piętoń 2 2,5   2,5
71 Arkadiusz Piksa 2 2 2 2
72 Grzegorz Piktas 5!     5
73 Przemysław Poradzisz 2 - 2 2
74 Agnieszka Prochownik 2 3   3
75 Patrycja Rabiej - 2 3,5 3,0
76 Katarzyna Rokiciańska 2 2 2,5 2,5
77 Robert Skóra 2 - - 2
78 Agata Smorga - - 2,5 2,5
79 Tomasz Stasik 5     5
80 Joanna Stec - - - -
81 Mateusz Stępka - - 2 2
82 Karolina Styrna 2 2 4 3,5
83 Agnieszka Szelachowska 5!     5
84 Bartłomiej Szlachetka 3     3
85 Aleksandra Szot 2 2 3,5 3,0
86 Anna Szot 5     5
87 Łukasz Sztorc 2 2 3 2,5
88 Patrycja Szumna - 2 - 2
89 Agnieszka Szymczuk 2 2 3 2,5
90 Paweł Szymusiak 5!     5
91 Klaudia Ścigalska 2 2 3,5 3,0
92 Patryk Torba 4,5     4,5
93 Andrzej Wąsik 5     5
94 Paweł Wieczorek - - 2,5 2,5
95 Ilona Wojcieszak 2 2,5   2,5
96 Adrian Wójcik 3,5     3,5
97 Kinga Wrońska 2 3   3
98 Magdalena Wudarska 5!     5
99 Sabina Zagrobelna 5!     5
100 Malwina Zając 2 2,5   2,5
101 Dominika Zygo - 2,5   2,5
102 Krzysztof Żywczak 3     3
1 Bażant Ilona 2 2 3 2,5
2 Becher Dawid - 2 5 4,5
3 Błotnicka Barbara 2 - - 2
4 Bogocz Kamil - - - -
5 Chwastek Aleksandra 3,5     3,5
6 Czech Dawid - - 2,5 2,5
7 Dąbrowska Daria - 2,5   2,5
8 Dołhan Adam - - - -
9 Filus Ryszard 2 2 3,5 3,0
10 Fizia Adrian - 3   3
11 Gruszka Karol - 3   3
12 Hadrys Karolina 2 - - 2
13 Hrehorowicz Przemysław - 2 3,5 3,0
14 Kaleta Wojciech 3     3
15 Mandera Monika 2 2 3 2,5
16 Miklas Patryk 2 2 3 3
17 Nowicki Mariusz 2 - 2,5 2,5
18 Okrzos Justyna - - - -
19 Pasek Grzegorz - - 2,5 2,5
20 Pawełkiewicz Martyna - - - -
21 Rak Krzysztof - 3   3
22 Salawa Kinga - 3   3
23 Sieradzka Aleksandra - 2 3 2,5
24 Stankiewicz Paweł 2 - 3 3
25 Szuraj Adam - - - -
26 Szymczyk Tomasz - 3   3
27 Bursztynowicz Sebastian 2 - - 2
Ocena z egzaminu 2,5 oznacza ocenę końcową 3,0, bez względu na ocenę z zaliczenia. Oczywiście zaliczenie musi być.

Wykaz ocen - 2016

Nr Nazwisko Imię nb T2_data oddania t2_ocena T3_data oddania T3_ocena T4_data oddania T4_ocena T5_data oddaniaSorted descending T5_ocena Kol./popr. Oc. końcowa
2 Barnaś Łukasz   05-06-2016 5.0 19-06-2016 4.0   3,5   4.0 3,0 (14/26) 3,5
6 Bochenek Krzysztof                      
7 Bogusz Piotr   gr 6     4.0         3,5 gr 6
8 Brusiński Jarosław   24-06-2016 3.5 30-06-2016 3.0 20.06.2016 3,0   3.0 2,0 (4/29) / 3.0 3,0
9 Czarniak Małgorzata   03-06-2016 zw/5.0 17-06-2016 3.5   4,0   3.0 3,0 (12/26) 3,5
14 Duch Marcin   04-06-2016 5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 2,0 (3/29)/2,0/2.0/3,5 3,0
13 Jarosińska Aneta 5 2016-05-20 zw1             nb  
4 Korzeniowski Łukasz                   3,0 (11/28)  
6 Kowaliczek Wojciech             4,5        
7 Kożuch Radosław   06-06-2016 4.5   3.0   3,0   3.5 2,0 (4/26)/2,0 / 3.0  
10 Kubiakowski Mateusz                   4,5 (20/26)  
14 Lewińska Julia   05-06-2016 5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 3,5 (17/26) 3,5
2 Makowska Paulina przepisana ocena                    
3 Matras Maciej 1                 2 / 2.0 / 2.0/2.0  
10 Nowak Rafał 6                    
7 Smorga Agata   20-06-2015 zw/5.0 30-06-2016 3.0   4,5   3.0 NB/2.0/4.0 3.5
7 Wilkowski Krzysztof 5                    
14 Zębik Mateusz 5                    
3 Błotnicka Barbara       21-06-2016 3.5   zwrot     NB/2.0/3.0  
4 Bogocz Kamil                      
9 Durczok Dorota                      
12 Fliegel Paweł                      
14 Hadrys Karolina   07-09-2016 3.0   3.0 6.09.2016 3,0   3.0 NB/2.0/3.5 3.0
15 Hrehorowicz Przemysław 7     16-06-2016 3.0   3,5     4 3.5
2 Miklas Patryk 3   4,5   3   3,5   3,5 3 3,5
3 Nowicki Mariusz 2 2016-06-19 3   4   4,0   4 2/3.5 3,5
8 Rudzki Piotr 3                    
10 Siemieniec Karol 3                    
13 Szuraj Adam 3                    
14 Szymczyk Tomasz 3   3,5   5 2016-06-14 3   3,5 2/2.0 / 3.5 3,5
15 Świerczyna Wioleta 3                    
  Mandera Mandera   2015-05-23 3,5   3   5   5 3,5 4,0
  Pawlik Paweł     4   3,5   3   4 2 / 2.0 / 3- 3,5
  Pęczek Michał     3   4   3   4,5 3 3,5
  Sztorc Łukasz     3   4   3   2,8 3 3
  Kapusta Kanrad                   3  
3 Biskup Bartosz   04-06-2016 4.0 16-06-2016 5.0   4,5 6-07-2016 3.0 5,0 (26/26) 5,0
11 Kulis Michał       27-06-2016 2.8(zal)   4,5 6-07-2016 4.0 3,0 (12/28)  
10 Czul Magdalena   03-06-2016 zw/5.0 22-06-2016 4,0   3,0 4-07-2016 3.5 2,0 (3/29) / 3.0 3,5
5 Kostilek Elżbieta   06-06-2016 4.5 30-06-2016 3.0   4,0 30-06-2016 3.0 2,0 (3/28)/3,0 3,0
1 Piktas Grzegorz   03-06-2016 5.0 17-06-2016 5.0   4,5 30-06-2016 4.0 5.0 5.0
14 Szot Aleksandra   04-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   4,5 3-07-2016 3.5 3.0 3.5
1 Kawulok Adam   17-06-2016 4.0 28-06-2016 3.0   4,5 29.06.2016 5.0 nb/3,0 3,5
5 Bobro Kinga   04-06-2016 5.0 15-06-2016 5.0   4,0 29-06-2016 3.0 2,0 (7/26)/3,5 4,0
4 Rabiej Patrycja   04-06-2016 5.0 19-06-2016 4.5   4,0 29-06-2016 4.5 3.0 4.0
12 Drąg Mateusz   03-06-02016 zw/5.0 15-06-2016 4.5   4,5 28-06-2016 4.5 2,0 (9/26)/2,0 / 3.5 3,5
4 Błaszczyk Katarzyna   03-06-2016 4.0 18-06-2016 3.5   3,0 27-06-2016 4.0 2,0 (7/26)/3,0 3,5
1 Bażant Ilona   27-06-2016 3.0 27-06-2016 2.8 (zal)   3,0 27-06-2016 3.5 3.0 3.0 (3.288)
10 Filus Ryszard   05-06-2016 4.5 27-06-2016 3.0   3,0 27-06-2016 3.5 2.0/3.0 3(3.25)
8 Krupczak Przemysław   24-06-2016 3.5 24-06-2016 3.5   4,5 25-06-2016 4.0 2,0 (10/26)/4,5 4,5
10 Styrna Karolina   02-06-2016 5.0 13-06-2016 4.5   4,0 25-06-2016 4.5 2.0/2.0/3.0 3.0
16 Stec Joanna   16-07-2016 3.0 20-06-2016 3.5 7.07.2016 3,0 24-06-2016 4.5 2,0 (10/29)/4,0 3,5
11 Fizia Adrian   03-06-2016 4.5 16-06-2016 5.0   4,5 24-06-2016 5.0 4.0 4.5 (4.375)
13 Drużbicka Agnieszka   04-06-2016 5.0 18-06-2016 3.5   4,5 23-06-2016 4.5 2,0 (8/29)/3,0 3,5
6 Skóra Robert   10-06-2016 4.5 19-06-2016 4.0   4,0 23-06-2016 4.5 3.5 4.0
11 Dobrzańska Renata   03-06-2015 5.0 17-06-2016 3.5   4,5 22-06-2016 zw/4.5 3,0 (13/26) 3,5
3 Prochownik Agnieszka   03-06-2016 4.5 17-06-2016 4.0   4,0 22-06-2016 5.0 2.0/3.0 3.5
12 Szlachetka Bartłomiej   04-06-2016 4.5 15-06-2016 3.0   4,0 22-06-2016 3.5 4.0 4.0
13 Szot Anna   03-06-2016 5.0 17-06-2016 5.0   3,0 21-06-2016 4.5 3.5 4.0
5 Chwastek Aleksandra   04-06-2016 5.0 16-06-2016 3.0   4,0 21-06-2016 3.5 2.0/3.0 3.5(3.438)
6 Czech Dawid   09-06-2016 4.0 17-06-2016 4.0   4,0 21-06-2016 4.0 2.0/2.0/3.0 3.5
13 Gruszka Karol   26-05-2016 zw/5.0 17-06-2016 4.0   4,0 21-06-2016 4.0 3.0 3.5 (3.625)
16 Bursztynowicz Sebastian 3 2017-02-16 3,5 2017-02-16 4,5 2017-02-16 4 2017-02-16 4 3 3,5
12 Pabian Dariusz 1 2016-07-03 3 1.07.2016 3 2016-07-01 3,5 2016-07-02 3 2 / 3- 3,0
1 Łytek Grzegorz 0 2016-07-03 3 4.07.2016 3 2016-06-28 4,5 2016-07-01 3 3,5 3,5
11 Jagodzińska Jadwiga 1 2016-07-03 3 3.07.2016 3 2016-07-01 3 2016-06-30 3 3,5 3,0
15 Piksa Arkadiusz 5 2016-06-10 4.0 2016-06-10 5,0 2016-06-10 4,5 2016-06-10 4,0 2/3.0 3,5
4 Okrzos Justyna 1 2016-07-03 3 2.07.2016 3     2016-05-31 3 2  
15 Jurkiewicz Eryk 1 2016-07-03 3 27.06.2016 4 2016-07-03 3,5 2016-05-23 3 2/2.0/2.0/3,0  
12 Stankiewicz Paweł 0 2016-06-17 3   5 2016-07-03 4 2016-05-20 3 2/3.0 3,5
6 Pawełkiewicz Martyna 0 2016-06-29 3   5 2016-06-29 3,5 2016-05-09 3 2/3,5 3.,5
15 Zygo Dominika 0 2016-06-04 3,5   4 2016-07-12 3,0 2016-05-08 3 2 / 2.0 /3.0 3,0
14 Piętoń Ewelina 0 2016-05-29 3,5   5 2016-06-27 4,5 2016-04-26 3 2 / 3.0 3,5
17 Bogusz Piotr 2 2016-06-17 3   4,0 2016-07-03 3,5 2016-04-26 3,5 nb/3,5 3,5
1 Dudzik Sylwia 1 2016-06-07 3,5 27.06.2016 4 2016-06-29 3 2016-04-25 3,5 2 / 2.0 / 3.5 3,0
7 Młynarska Beata 0 2016-05-22 4   5 2016-06-30 3,5 2016-04-25 3,5 3 3,5
13 Pęczek Mateusz 0 2016-05-22 5 30.06.2016 4 2016-06-28 4,5 2016-04-24 5 3,5 4,0
8 Wojcieszak Ilona 0 2016-05-29 4   5 2016-06-28 3 2016-04-24 4 2/3.0 3,5
12 Zagrobelna Sabina 1 2016-05-23 3,5   5 2016-06-29 3,5 2016-04-24 5 nb/4.0 4
13 Zając Malwina 0 2016-05-20 4,5   5 2016-06-28 3 2016-04-24 4 2 / 3.0 3,5
11 Sieradzka Aleksandra 0 2016-05-20 3,5   5 2016-06-28 4,5 2016-04-24 4 3 3,5
5 Francuz Maciej 2 2016-06-13 3 4.07.2016 3 2016-07-03 4,5 2016-04-23 3 nb/3.5 3,5
5 Mazur Szymon 0 2016-05-23 4   5 2016-07-17 4,0 2016-04-23 4,5 2 / 3.5 4
6 Mirocha Paweł 1 2016-05-22 4   5 2016-06-29 4 2016-04-23 5 2/2.0/4.0 4
8 Mróz Maciej 0 2016-05-22 3   5 2016-06-30 3,5 2016-04-23 4 2 / 2.0 / 3.0 3
1 Szymusiak Paweł 0 2016-05-22 4   5 2016-06-24 4,5 2016-04-23 5 4 4,5
2 Ścigalska Klaudia 0 2016-05-19 4,5   5 2016-06-30 3 2016-04-23 4 2/3,0 3,5
3 Torba Patryk 1 2016-05-22 4,5   5 2016-06-23 3,5 2016-04-23 3,5 4 4,0
5 Węglarz Gabriela 2 2016-06-07 3   5 2016-06-22 3 2016-04-23 3 2 / 2.0/3.0 3,0
10 Wrońska Kinga 0 2016-05-23 4   4 2016-06-29 3,5 2016-04-23 4,5 nb/3.5 4
16 Żywczak Krzysztof 0 2016-05-22 3,5   5 2016-07-02 4 2016-04-23 4,5 3 3,5
1 Kaleta Wojciech 0 2016-05-22 3,5   5 2016-06-29 4 2016-04-23 4,5 3,5 4,0
5 Pasek Grzegorz 0 2016-05-29 3   5 2016-06-28 4 2016-04-23 4 3 3,5
7 Rak Krzysztof 0 2016-05-23 3   5 2016-06-30 3,5 2016-04-23 3,5 3 3,5
9 Salawa Kinga 0 2016-05-22 3,5   5 2016-06-30 4,5 2016-04-23 4 3 3,5
3 Dziurski Patryk 0 2016-06-01 3 2.07.2016 3 2016-06-27 4 2016-04-22 3 2/2.0/3- 3,0
4 Matusiak Justyna 0 2016-05-25 4   5 2016-07-01 3,5 2016-04-22 4,5 2/4.0 4
11 Nowak Weronika 0 2016-05-19 4,5   5 2016-05-19 4,5 2016-04-22 5 3,5 4,0
2 Dyrda Ryszard 1 2016-06-13 3   5 2016-06-27 3 2016-04-21 4 2/3,5 3,5
4 Filuś Agnieszka 1 2016-05-23 3   5 2016-06-21 3,5 2016-04-21 3,5 2/3,0 3,5
8 Gawor Mateusz 0 2016-05-20 3,5   5 2016-06-28 4 2016-04-21 4,5 3 3,5
9 Grabias Krzysztof 0 2016-05-20 4   5 2016-06-27 4 2016-04-21 4,5 4,5 4,5
10 Gurgul Wioleta 0 2016-05-17 3   5 2016-06-21 3,5 2016-04-21 4 4 4,0
9 Najman Marek 2 2016-05-22 4,5   5 2016-07-04 4 2016-04-21 4,5 2/3,5 4
4 Wąsik Andrzej 0 2016-05-26 4   4 2016-06-28 4,5 2016-04-21 5 3 4,0
7 Gach Marek 0 2016-05-29 3,5   5 2016-07-05 3 2016-04-20 4,5 3 3,5
11 Wudarska Magdalena 0 2016-05-19 4   5 2016-06-21 4 2016-04-20 4 4 4,0
14 Jarosz Jacek 0             2016-04-19 4 3,5  
6 Fraś Monika 1 2016-05-28 4   5 2016-06-30 4,5 2016-04-18 4 nb/3.5 4
6 Wieczorek Paweł 0 2016-05-30 3   5 2016-06-29 3 2016-04-16 4,5 2 / 3,0 3,5
9 Wójcik Adrian 0 2016-05-19 4,5 15.06.2016 5 2016-06-22 3,0 2016-04-16 4,5 3 3,5
12 Janas Angelika 0 2016-05-22 4   5 2016-06-29 4 2016-04-13 4,5 3,5 4,0
9 Stępka Mateusz   09-06-2016 4.5 17-06-2016 4.0   4,5 2-07-2016 4.5 2.0/3.0 3.5
9 Krysiak Julita   02-06-2016 5.0 16-06-2016 5.0   4,5 18-06-2016 5.0 4,5 (21/26) 5,0
11 Szelachowska Agnieszka   02-06-2016 5.0 15-06-2016 4.5   4,0 18-06-2016 4.5 4.0 4.0
8 Dołhan Adam   05-06-2016 4.5 15-06-2016 4.5   4,5 18-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5(3.688)
15 Duch Katarzyna   03-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   3,5 17-06-2016 4.0 2,0 (3/29)/3,5 3,5
15 Szumna Patrycja   16-06-2016 3.0 2-07-2016 3.0   3,0 17-06-2016 3.0 2.0/2.0/-3.0 3.0
16 Szymczuk Agnieszka   09-06-2016 4.5 18-06-2016 3.0   4,5 17-06-2016 4.0 2.0/4.0 4.0
2 Kidoń Marcin   03-06-2016 5.0 16-06-2016 5.0   4,5 16-06-2016 4.5 3,0 (11/28) 4,0
12 Kwaczała Klaudia   02-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   4,5 16-06-2016 4.5 3,0 (15/28) 3,5
13 Lassak Kamil   05-06-2016 4.0   3.5   4,0 16-06-2016 4.0 2,0 (7/26)/3,5 3,5
15 Lis Magdalena   06-06-2016 4.5 17-06-2016 5.0   4,5 16-06-2016 5.0 nb/3,0 3,5
2 Poradzisz Przemysław   05-06-2016 4.5 17-06-2016 3.0   4,5 16-06-2016 4.5 2.0/3.0 3.5
3 Kidoń Anna   03-06-2016 5.0 15-06-2016 5.0   4,0 15-06-2016 4.5 4,5 (20/26) 4,5
2 Becher Dawid   26-06-2016 4.5 09-06-2016 4.5   4,0 15-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5 (3.625)
8 Stasik Tomasz   01-06-2016 5.0 14-06-2016 4.5   4,5 14-06-2016 4.5 3.5 4.0
7 Dąbrowska Daria   04-06-2016 5.0 17-06-2016 4.0   3,5 14-06-2016 4.0 2.0/3.0 3.5(3.563)
17 Madzia Bożena   5.09.2015 3.0 4.05.2015 4.5 22.05.2015 4.5 10.06.2015 5.0 2.0/2.0/3.5 4.0
1 Bańcarz Sylwia   31-05-2016 5.0 14-06-2016 4.5   4,5 1-07-2016 4.0 2,0 (9/29)/4,0 4,0
5 Rokiciańska Katarzyna   03-06-2016 zw/zw2/5.0 20-06-2016 3.5   3,0 1-07-2016 4.0 2.0/2.0/3.0 3.0
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
T2. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego + wyznaczenie wysokości budynku

T3. Projekt lotu fotogrametrycznego

T4. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych

T5. Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych

<nop>

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r502 < r501 < r500 < r499 < r498 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r501 - 2017-09-26 - AgnieszkaMoskal
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback