-- BeataHejmanowska - 2012-01-21

OCHRONA ŚRODOWISKA

  w1 drogi w2 rzeki w3 zabudowa w4 nachylenie ocena uwagi

1. Białota Dariusz (starosta)

<500m

>250m

>500m

1.0%

5  

2. Baran Tomasz

<500m

>250m

>500m

1.5%

6  

3. Gąsienica Mariusz

<500m

>250m

>580m

2%

6  

4. Jędrzejek Karol

<1000m

>500m

>250m

1.0%

3.5  

5. Kania Barbara

<1000m

>500m

>250m

1.5%

4  

6. Malota Elżbieta

<1000m

>500m

>250m

1.0%

4  

7. Murawski Kamil

<1000m

>500m

>280m

1,5%

   

8. Turchan Joanna

<1000m

>500m

>250m

2%

4  

9. . Wicher Tomasz

<1000m

>500m

>500m

1%

2  

10 Wieczorek Michał

<1000m

>500m

>500m

1.5%

2  

11. Zając Natalia

<1000m

>500m

>500m

2%

4  

WENTYL i KLIMAT

  w1 drogi w2 rzeki w3 zabudowa w4 nachylenie
ocena
uwagi

1.Dyrek Marcin

<250m

>250m

>250m

<1%

5  

2.Gałuszka Łukasz (starosta)

<1000m

>500m

>500m

<1%

4  

3. Galica Jacek

<100m

>500m

>500m

<1%

5  

4. Gulis Piotr

<500m

>300m

>300m

<1%

4.4 nieobecność ILWIS

5. Kiljanek Michał

<100m

>250m

>500m

<1%

   

6. Kusak Marcin

<500m

>250m

>250m

<1%

4.5  

7. Mikołajczyk.Wojciech

<300m

>500m

>300m

<1%

   

8. Patryka Małgorzata

<500m

>500m

>300m

<1%

  nieobecność ILWIS

9. Smoła Michał

<500m

>300m

>250m

<1%

  nieobecność ILWIS

10. Wardzała Miłosz

<500m

>500m

>500m

<1%

4  

11. Węgrzyn Marcin

<100m

>500m

>250m

<1%

   

12. Więcławek Grzegorz

<100m

>250m

>250m

<1%

4.5  

13. Wiktor Piotr

<500m

>250m

>500m

<1%

   
14. Włoszek Jakub <1000m >500m >400m <1%   nieobecność ILWIS

1. Białota Dariusz (starosta)

2. Baran Tomasz

3. Gąsienica Mariusz

4. Jędrzejek Karol

5. Kania Barbara

6. Malota Elżbieta

7. Murawski Kamil

8. Turchan Joanna

9. . Wicher Tomasz

10 Wieczorek Michał

11. Zając Natalia

WENTYL i KLIMAT

1.Dyrek Marcin

2.Gałuszka Łukasz (starosta)

3. Galica Jacek

4. Gulis Piotr

5. Kiljanek Michał

6. Kusak Marcin

7. Mikołajczyk.Wojciech

8. Patryka Małgorzata

9. Smoła Michał

10. Wardzała Miłosz

11. Węgrzyn Marcin

12. Więcławek Grzegorz

13. Wiktor Piotr

14. Włoszek Jakub

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-02-26 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback