Kryteria oceny

Egzamin

termin 1: 3.02.2017, g. 12-14, sala 106.

termin 2: 8.02.2017, g. 10.30-12.30, sala 106

termin 3: 16.02.2017, g. 10.20-12.30, sala 214

Zakres problematyki na egzamin:

Definicja teledetekcji, prawa fizyczne, ścieżka energetyczna. Cechy obrazów teledetekcyjnych. Mechanizmy oddziaływania energii z materią. Zakresy promieniowania wykorzystywane w teledetekcji. Krzywe spektralne. Kompozycje barwne – addytywne i substraktywne łączenie barw. Systemy obrazowania – aktywne i pasywne. Obrazy wielospektralne. Korekcje. Systemy satelitarne Landsat, Spot, Irs, Ikonos, Quickbrd, Eros, Aster. Cechy obrazowania radarowego - wady, źródła danych. Cechy obrazowania termalnego*. Zasady prostych operacji na pojedynczych kanałach. Wzmacnianie treści kanałów spektralnych i obrazów wielospektralnych – wagowania, indeksy wegetacji, integracja danych (zasady, podstawowe metody, sposoby pomiaru jakości syntetycznych obrazów), transformacja PCA (zasada transformacji, zastosowania). Fotointepretacja - podstawy, przykłady zastosowań. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana - reguły decyzyjne, etapy klasyfikacji, macierz błedów proporcjonalnych. Idea klasyfikacji miękkiej, pojęcie miksela. Wykrywanie zmian - idea, etapy, metody.

* zakres zagadnień z termografii - został podany na zajęciach przez prowadzącego to zagadnienie

Kolokwium zaliczeniowe (styczeń 2016): zakres: praca na histogramie, progowanie, kwantyzacja, analiza pojemności informacyjnej kompozycji barwnych, korekta wpływu atmosfery, korekta prążkowania, transformacja PCA, integracja danych o różnej rozdzielczości, wykrywanie zmian, klasyfikacja nienadzorowana, indeksy wegetacji.

Przykładowe zadania:

- dokonaj przejścia na rozdzielczość 8 bitów obrazu Ikonos, aby maksymalnie wykorzystać dostępne 256 poziomów szarości

- prostą metoda pracy na pojedynczych kanałach wyodrębnij zabudowę zwartą i rozproszoną

- udowodnij, że KB xyz jest lepsza/gorsza niż.....

- wzmocnij przestrzennie KB 234 metodą IHS

- usuń szumy z obrazu wielospektralnego metodą stratną / bezstratną

- pokaż na obrazie 10%, dla których notuje się największą ilość biomasy (wczesna wiosna, teren rolniczy)

- poprzez klasyfikację nienadzorowaną wyodrębnij lasy i wody

- wykryj zmiany w zabudowie, pomiędzy 1992 a 2000 rokiem bazując na danych Landsat, dowolną metodą

Projekt: związany z przebiegiem zajęć (do wyboru jeden z dwóch temetów*), wytyczne (nie dotyczy aktualnego rocznika):

- Klasyfikacja nienadzorowana obrazu wielospektralnego

- Wykrywanie zmian pokrycia/użytkowania terenu na obrazach wieloczasowych

* dane: \\klon\pracownicy\tpirowsk\Teledetekcja_GIFT_2\Sprawozdania_wytyczne_i_dane\

Ocena końcowa: 1/2 * ocena z egzaminu (punktacja + uwzględnienie list obecności na wykładach) + 1/2 ocena z projektu.

Do średniej będą brane oceny ułamkowe, nie zaokrąglane do skali ocen.

Wykaz ocen - 2015/2016

Wyniki - oceny: egzamin, kolokwium, projekt, ocena końcowa

Wykaz ocen - 2013/2014

Wyniki egzaminu termin 1

Wyniki - oceny: egzamin, kolokwium, projekt, ocena końcowa


Nazwisko Imię Grupa Prowadzący O_proj O_kart O_kolSorted descending Ocena końcowa Data
             
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Klas_nienadzorowana.pdf r1 manage 26.4 K 2013-11-07 - 16:47 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_17_12_2013.pdf r1 manage 21.8 K 2014-01-13 - 13:30 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_21_01_2013.pdf r1 manage 21.1 K 2013-01-29 - 12:37 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_termin2_2013.pdf r1 manage 21.0 K 2013-02-14 - 17:33 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_TS_GIFT_egz_termin1_termin2_sprawozd_2013.pdf r6 r5 r4 r3 r2 manage 34.6 K 2013-03-03 - 19:18 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_Tel_GIFT_2015_2016_16_02_2016.pdf r1 manage 46.4 K 2016-02-16 - 13:49 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v12_sem_II.pdf r2 r1 manage 46.8 K 2014-02-21 - 12:23 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v14_sem_II.pdf r2 r1 manage 46.9 K 2014-02-21 - 13:56 TomaszPirowski  
PDFpdf Oceny_v16_sem_II.pdf r1 manage 45.3 K 2014-02-28 - 14:49 TomaszPirowski  
PDFpdf Wykrywanie_zmian.pdf r2 r1 manage 24.2 K 2013-11-07 - 18:26 TomaszPirowski  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r39 < r38 < r37 < r36 < r35 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r38 - 2017-01-30 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback